از آنجایی که باتری سمعک کوچک و ریز است، احتمال دارد که کودکان آن را ببلعند.
تقریبا تمام افراد کم شنوا که کودک خردسالی در منزل دارند یا والدین کودکان کم شنوا این نگرانی را دارند.
در گام اول باید باتری‌ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید و مراقب باشید کودک آنها را نخورد. اما در صورت بروز همچین اتفاقی، به هیچوجه کودک را وادار به استفراغ نکنید.
اجبار کودک به بالا آوردن باتری با استفراغ یا سرفه می‌تواند باعث بروز خطرات بیشتری مانند کلاپس نای شود.
در این شرایط باید به کودک پوره سیب زمینی بدهیم تا باتری از راه مدفوع دفع گردد