<%--

تکنولوژی سمعک

--%>

توضیحات لازم در صورت لزوم قبل از شروع توضیحات تکنولوژی

سمعک های دیجیتال هوشمند داینامیک: (48 کانال، 20 باند)

<%--
  • قیمت یک دستگاه: 8 تا 10 میلیون تومان
  • قیمت یک جفت: 15 تا 18 میلیون تومان
--%>

توضیحات محصول میتواند در اینجا قرار بگیرد

سمعک های دیجیتال هوشمند پیشرفته: (32 کانال، 16 باند)

<%--
  • قیمت یک دستگاه: 5 تا 7 میلیون تومان
  • قیمت یک جفت: 9 تا 12 میلیون تومان
--%>

توضیحات محصول میتواند در اینجا قرار بگیرد