مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بیمه:

  • دستور پزشک گوش و حلق و بینی جهت تست شنوایی
  • نتیجه تست سنجش شنوایی (ادیوگرام) ممهور به مهر شنوایی شناس
  • دستور پزشک گوش و حلق وبینی جهت نیاز به سمعک
  • کارت گارانتی و اصالت کالا سمعک
  • فاکتور فروش سمعک ممهور به مهر شنوایی شناس
  • کپی کارت ملی
بیمه تعرفه سمعک
تامین اجتماعی

1/260/000 تومان

خدمات درمانی نیروهای مسلح

برای یک گوش 1/000/000 تومان

برای دو گوش 1/400/000 تومان

بانک ملی

برای هر گوش 1/200/000 تومان